diegotrainer

Personal Trainer specialized in fitness and nutrition. Co-founder and owner at Fitness Station Thailand.

Commit Yourself to a Healthy Lifestyle

ใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ จะสามารถสังเกตเห็นถึงร่างกายของคุณดีขึ้น และใน12 สัปดาห์เพื่อนและครอบครัวของคุณจะเริ่มสังเกตเห็นร่างกายของคุณดีขึ้น และประมาณ 20 สัปดาห์ต่อมาทุกคนสามารถสังเกตเห็นว่าร่างกายของคุณดีขึ้น เมื่อเริ่มออกกำลังกายหรือกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งหลังจากหยุดที่ยาวนาน ร่างกายจะรู้สึกแปลกเพราะกล้ามเนื้อไม่คุ้นเคยกับการออกกำลังกายอย่างหนักเหมือนก่อนหน้านี้ กล้ามเนื้อจะต้องผ่านระยะการปรับตัวก่อนที่ร่างกายจะรู้สึกดีกับการออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ร่างกายของคุณจะได้รับการปรับตัวหลังจากผ่านไป 8 ถึง 12 สัปดาห์โดยประมาณ เมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและรู้สึกดีเกี่ยวกับการออกกำลังกาย น่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ก่อนที่จะผ่านช่วงการปรับตัวซึ่งเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากช่วงนี้ยากที่สุดที่จะผ่านไปได้ ด้วยความคิดนี้เรามี… Read More »Commit Yourself to a Healthy Lifestyle